گزیده تصویری سخنان دکتر قلمکاری

گزیده کمیسیون برنامه و بودجه 950512


گزیده سخنان نشست آلودگی 941030