موسسه بین‌المللی ایندکس

توسعه پایدار رفع نیازهای حال حاضر ما بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای رفع نیازهای خود است و این به معنی مدیریت و نگهداری منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست و جهت بخشی تحولات و ساختار اداری به طوری که تأمین مداوم نیازهای بشری و رضایتمندی نسل حاضر و نسل های آینده را تضمین کند. چنین توسعه پایداری با حفاظت از زمین، آب و ذخائر ژنتیکی گیاهی و جانوری همراه است، تخریب زیست محیطی به همراه ندارد، از فناوری مناسب استفاده می کند، از نظر اقتصادی بالنده و پایدار و از نظر اجتماعی مورد قبول است.

دکتر حمیدرضا قلمکاری در راستای پیاده سازی این رویکرد ارزشمند، موسسه بین المللی ایندکس را با هدف ایجاد ساختار تشکیلاتی منسجم و بهبود رونق اقتصادی، به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار ایران بنا نهاده است. توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است و این مؤسسه در تلاش برای رسیدن به این نقطه تلاقی و در مسیری برای ساختن رابطه ای دوستانه تر با محیط زیست و نسل های آینده در حرکت است.