• خانه
  • اختراعات
  • پیش مخلوط ویژه تولید خوراک طیور بر اساس تفكیك اسیدهای آمینه ضروری تا سنجه ۱۰ درصد

پیش مخلوط ویژه تولید خوراک طیور بر اساس تفكیك اسیدهای آمینه ضروری تا سنجه ۱۰ درصد


افزایش سریع جمعیت دنیا در سال های اخیر به همراه تغییر الگوی مصرف و افزایش تقاضا برای مصرف منابع پروتئین، تمایل به تولید گوشت را افزایش داده است. با توجه به اینكه تغذیه حدود ۷۰ درصد هزینه های تولید را در پرورش طیور در بر می گیرد لزوم توجه به امر تغذیه و افزایش بهره وری از مواد خوراكی به وضوح مشخص است، فرمولاسیون دقیق خوراك مصرفی بر اساس احتیاجات بدن موجود زنده در مراحل مختلف پرورش و تولید و مصرف به موقع و در سطح نیاز، نقش مهمی در دستیابی به حداكثر پتانسیل ژنتیكی ایفا می كند، تنها در اینصورت است كه می توان در این صنعت، به بهره وری اقتصادی دست یافت. در حال حاضر خوراك های مورد استفاده در تغذیه طیور از این الگو پیروی نمی كنند، كه این امر علاوه بر عدم تأمین دقیق احتیاجات بدن (بویژه اسیدهای آمینه ضروری كه برای رشد و عملكرد مطلوب پرنده مورد نیاز هستند)، با استفاده از سطوح بالای منابع پروتئین خام برای تأمین احتیاجات اسیدهای آمینه موجب وارد آمدن فشار متابولیكی بر پرنده و افزایش اتلاف و هدر رفت مواد مغذی می شود كه افزایش هزینه های تغذیه ای،كاهش بازده اقتصادی و همچنین افزایش آلودگی زیست محیطی را بدنبال دارد. با توجه به مشكلات ذكر شده جای خالی یك دسته محصول در صنعت تغذیه طیور كه علاوه بر تأمین ریزمغذی ها به شكل یكنواخت بر اساس اسیدهای آمینه ضروری مورد نیاز بدن طیور تنظیم شده باشد احساس گردید. دسته محصول پیش مخلوط ویژه تولید خوراك طیور با در نظر گرفتن شرایط فیزیولوژیك بدن پرنده و تأمین احتیاجات بر پایه گونه، نژاد، دوره پرورش و اقلام مورد استفاده در خوراك برای اولین بار بر اساس تفكیك اسیدهای آمینه ضروری، صورت گرفته كه علاوه بر كاهش سطح استفاده از منابع پروتئین خام (بعنوان گرانترین جزء جیره) و اطمینان از تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن ماكیان كه بهبود عملكرد متابولیك (در اثر كاهش فشار متابولیكی)، بهبود عملكرد سیستم ایمنی، بهبود كیفیت خوراك (با بهبود یكنواختی و میكس وكاهش تغییرات كیفی خوراك)، كاهش آلودگی زیست محیطی(در اثر كاهش دفع آمونیاك از طریق مدفوع پرندگان) را به همراه دارد، با جلوگیری از هدر رفت مواد مغذی و به ویژه اسیدهای آمینه ضروری، از هر گونه كمبود، بیش بود یا اتلاف آنها جلوگیری می شود كه در دستیابی به بازده اقتصادی رشد و افزایش بهره وری در مراكز پرورشی و كارخانجات تولید خوراك مؤثر است.

Types of premixes especially for producing poultry feed based on the separation of essential amino acids to increase productivity in rearing farms and feed plants to measure 10%.

دکتر حمیدرضا قلمکاری

عضو هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان | دوره نهم


تمامی حقوق برای موسسه‌ی بین‌المللی و غیرانتفاعی ایندکس محفوظ می‌باشد. © ۱۴۰۱