پيش مخلوط ويژه توليد خوراك طيور بر اساس تفكيك اسيدهاي آمينه ضروري تا سنجه 10 درصد

271

افزايش سريع جمعيت دنيا در سال هاي اخير به همراه تغيير الگوي مصرف و افزايش تقاضا براي مصرف منابع پروتئين، تمايل به توليد گوشت را افزايش داده است. با توجه به اينكه تغذيه حدود 70 درصد هزينه هاي توليد را در پرورش طيور در بر مي گيرد لزوم توجه به امر تغذيه و افزايش بهره وري از مواد خوراكي به وضوح مشخص است، فرمولاسيون دقيق خوراك مصرفي بر اساس احتياجات بدن موجود زنده در مراحل مختلف پرورش و توليد و مصرف به موقع و در سطح نياز، نقش مهمي در دستيابي به حداكثر پتانسيل ژنتيكي ايفا مي كند، تنها در اينصورت است كه مي توان در اين صنعت، به بهره وري اقتصادي دست يافت. در حال حاضر خوراك هاي مورد استفاده در تغذيه طيور از اين الگو پيروي نمي كنند، كه اين امر علاوه بر عدم تأمين دقيق احتياجات بدن (بويژه اسيدهاي آمينه ضروري كه براي رشد و عملكرد مطلوب پرنده مورد نياز هستند)، با استفاده از سطوح بالاي منابع پروتئين خام براي تأمين احتياجات اسيدهاي آمينه موجب وارد آمدن فشار متابوليكي بر پرنده و افزايش اتلاف و هدر رفت مواد مغذي مي شود كه افزايش هزينه هاي تغذيه اي،كاهش بازده اقتصادي و همچنين افزايش آلودگي زيست محيطي را بدنبال دارد. با توجه به مشكلات ذكر شده جاي خالي يك دسته محصول در صنعت تغذيه طيور كه علاوه بر تأمين ريزمغذي ها به شكل يكنواخت بر اساس اسيدهاي آمينه ضروري مورد نياز بدن طيور تنظيم شده باشد احساس گرديد. دسته محصول پيش مخلوط ويژه توليد خوراك طيور با در نظر گرفتن شرايط فيزيولوژيك بدن پرنده و تأمين احتياجات بر پايه گونه، نژاد، دوره پرورش و اقلام مورد استفاده در خوراك براي اولين بار بر اساس تفكيك اسيدهاي آمينه ضروري، صورت گرفته كه علاوه بر كاهش سطح استفاده از منابع پروتئين خام (بعنوان گرانترين جزء جيره) و اطمينان از تأمين مواد مغذي مورد نياز بدن ماكيان كه بهبود عملكرد متابوليك (در اثر كاهش فشار متابوليكي)، بهبود عملكرد سيستم ايمني، بهبود كيفيت خوراك (با بهبود يكنواختي و ميكس وكاهش تغييرات كيفي خوراك)، كاهش آلودگي زيست محيطي(در اثر كاهش دفع آمونياك از طريق مدفوع پرندگان) را به همراه دارد، با جلوگيري از هدر رفت مواد مغذي و به ويژه اسيدهاي آمينه ضروري، از هر گونه كمبود، بيش بود يا اتلاف آنها جلوگيري مي شود كه در دستيابي به بازده اقتصادي رشد و افزايش بهره وري در مراكز پرورشي و كارخانجات توليد خوراك مؤثر است. Types of premixes especially for producing poultry feed based on the separation of essential amino acids to increase productivity in rearing farms and feed plants to measure 10%.

برچسب ها: اختراع, کنسانتره سه مرحله‌ای, مرغ گوشتی, مراحل مختلف پرورش, بهبود عملكرد پرنده, اقتصادي شدن هزينه هاي دروه پرورش, خصوصيات كيفي گوشت مرغ, حداكثر پتانسيل ژنتيكي