ثبت اختراع کنسانتره سه مرحله‌ای ویژه مرغ گوشتی بر اساس نیازهای بدن در مراحل مختلف پرورش

ثبت اختراع کنسانتره سه مرحله‌ای ویژه مرغ گوشتی بر اساس نیازهای بدن در مراحل مختلف پرورش

كنسانتره سه مرحله اي ويژه مرغ گوشتي كه بر اساس نيازهاي بدن در مراحل مختلف پرورش طراحي شده و با بهبود عملكرد پرنده موجب اقتصادي شدن هزينه هاي دروه پرورش مي شود. تغذيه نقش مهمي در دستيابي به حداكثر پتانسيل ژنتيكي و همچنين خصوصيات كيفي گوشت مرغ دارد. تحقيقات حاضر در زمينه تغذيه مرغ گوشتي عمدتاٌ بر افزايش كارايي و بازدهي طيور متمركز شده است. تحولات صورت گرفته در سالهاي اخير در زمينه اصلاح نژاد و افزايش سرعت رشد، منجر به ايجاد مرغهايي با ميزان چربي بالا و اختلالات متابوليك و مشكلات پاي ناشي از آن شده است بنابراين بايد با اتخاذ استراتژي هاي تغذيه اي در هر دوره پرورش نياز مرغها در حد مطلوب تأمين شود.

با توجه به اينكه از مهمترين شاخصه هاي افزايش بازدهي در صنعت مرغ گوشتي بهبود ضريب تبديل غذايي(FCR) و اقتصادي كردن جيره غذايي مي باشد يكي از بهترين راهكارها براي تأمين احتياجات پرنده در مراحل مختلف پرورش و همچنين توليد اقتصادي استفاده از برنامه تغذيه مرحله اي مي باشد كه با توجه به مراحل مختلف پرورش و نيازهاي خاص بدن مرغ گوشتي در هر مرحله تنظيم و فرموله شده باشد. كنسانتره ها و جيره هايي كه در حال حاضر در تغذيه مرغ گوشتي بكار مي روند بطور كامل و همه جانبه قادر به برآورده نمودن اين احتياجات نمي باشند و صرفاً براي يك يا دو دوره پرورش ارائه مي شوند، پس از پايان هر دوره استفاده، پرورش دهندگان معمولاً براي استفاده از كنسانتره ها و مكمل هاي ديگر دچار سر در گمي مي شوند و بعضاً ممكن است عدم هماهنگي ميان كنسانتره هاي مصرفي در هر دوره موجب كاهش عملكرد سيستم گوارش و سيستم ايمني و بروز بيماري گردد.

اختراع حاضر با در نظر گرفتن شرايط فيزيولوژيك بدن پرنده در مراحل مختلف آغازين-رشد و پاياني {كنسانتره مرحله 1 با تمركز بر تأمين نيازهاي فيزيولوژيك براي رشد اندامهاي اصلي؛ كنسانتره مرحله 2 با هدف دستيابي به حداكثر پتانسيل ژنتيكي رشد و كنسانتره مرحله 3 با رويكرد اقتصادي نمودن هزينه هاي پرورش و افزايش بازدهي توليد} مواد مغذي ضروري براي هر مرحله و تعادل مناسب اسيدهاي آمينه و كاتيون-آنيون را مطابق با سن گله فراهم مي كند. همچنين با توجه به اينكه بخش اعظم مواد اوليه مورد استفاده در كنسانتره هاي طيور از منابع وارداتي مي باشند با محاسبه دقيق ميزان نياز بدن به هريك از اين مواد در هر مرحله و تأمين به موقع و در سطح نياز آنها راندمان مصرف افزايش مي يابد و از هر گونه بيش بود يا اتلاف آنها جلوگيري مي شود در نتيجه نقش چشمگيري در اقتصادي كردن دوره پرورش و صرفه جويي ارزي در اين خصوص خواهد داشت.

برچسب ها: اختراع, کنسانتره سه مرحله‌ای, مرغ گوشتی, مراحل مختلف پرورش, بهبود عملكرد پرنده, اقتصادي شدن هزينه هاي دروه پرورش, خصوصيات كيفي گوشت مرغ, حداكثر پتانسيل ژنتيكي