ثبت دسته پيش مخلوط كنسانتره دامي تا سنجه 60 درصد تكميل اختراع ثبت شده به شماره 86104

ثبت اختراع دسته پیش مخلوط کنسانتره دامی تا سنجه 60

امروزه به دليل افزايش پتانسيل ژنتيكي دام ها، پيشرفت سيستم هاي تغذيه اي و تغييرات نوين احتياجات دامي، استفاده از مواد متراكم (كنسانتره) به عنوان بخشي از جيره جهت تامين احتياجات مواد مغذي بيش از پيش اهميت يافته است.از آنجا كه براي دستيابي به حداكثر پتانسيل ژنتيكي دام، بايستي نيازهاي تغذيه اي موجود زنده بطور كامل و همه جانبه برآورده شود استفاده از پيش مخلوط كنسانتره دامي ابداعي شركت سپاهان دانه با افزايش ضريب يكنواختي (CV (coefficient variation مواد موجب بالانس واقعي فرمول و ميكس دقيق مواد شده و در نهايت كيفيتي مطلوب و متعادل از لحاظ تغذيه اي و همچنين حداقل اتلاف مواد مغذي را فراهم مي كند. بنابراين با تأمين يك خوراك يكنواخت و متعادل (Uniform & Equal)؛ احتياجات حيوان (بويژه در مرحله توليد كه حيوان با تنش هاي بسياري مواجه است) به بهترين شكل ممكن تأمين شده و علاوه بر آن از ايجاد هزينه هاي اضافي توسط پرورش دهنده جلوگيري مي شود.