خشکی زاینده رود و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن برای اصفهانی ها یک قصه ی تلخ تکراری است که هر روز آن را با گوشت و پوست خود عمیقتر و سخت تر حس می کنند . 

سال های زیادی است که در محافل علمی  اندیشمندان ، اساتید دانشگاهی و صاحب نظران  پیوسته و با تمام وجود بر طبل مخاطرات زیست محیطی خشکی زاینده رود می کوبند اما با این وجود گوش شنوایی وجود ندارد و کماکان خبری از جریان دائمی این رودخانه مخابره نمی شود .