جلسه شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان اصفهان

باحضور قائم مقام وزیر نیرو برگزار شد؛
Ms3
جلسه شورای هماهنگی شرکت های تابعه وزارت نیرو در اصفهان با حضور قائم مقام وزیر نیرو برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان این جلسه روز شنبه دهم مهرماه با حضور مهندس ستار محمودی ، قائم مقام وزیر نیرو و مدیران عامل شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان ، تشکیل شد. مهندس ستار محمودی با پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه ای مانند دریاچه ارومیه برای رودخانه زاینده رود ،گفت: دریاچه ارومیه و رودخانه زاینده رود برای احیاء نیازمندکارهای بلند مدت هستند. قائم مقام وزیر نیرو با تأکید بر تدوین طرح مدون برای حل مسائل حوضه زاینده رود ، افزود : برنامه های مدیریت آب با توجه به تحلیل منابع آب حوضه ضروری است و برای رویارویی با این کمبود آب باید آگاهانه و مسلط رفتار نماییم.هم چنین دکتر مسعود میر محمد صادقی ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، با تشریح وضعیت آبی استان ، گفت : حجم سد زاینده رود حدود 180 میلیون متر مکعب است که نسبت به زمان مشابه در سال قبل حدود پنجاه درصدکاهش داشته است. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تأکید بر وضعیت بحرانی حوضه، افزود: تمامی سدهای حوضه وضعیت نامناسبی دارند وبه غیر از سد گلپایگان که نسبتاً از شرایط مطلوبی برخوردار است بقیه سدهای استان ؛ از جمله سد قره آقاچ، حنا، باغکل ، خوانسار و خمیران شرایط خوبی ندارند. وی درباره سد حنا سمیرم گفت: این سد با وجود ظرفیت 50 میلیون متر مکعبی ، اکنون حجمی نزدیک به یک میلیون متر مکعب دارد. میر محمد صادقی به سامانه دوم آب رسانی به اصفهان بزرگ اشاره کرد و تصریح نمود: با توجه به افزایش جمعیت تحت پوشش آب شرب و نیاز آبی حوضه بهره برداری از این سامانه برای توزیع بهتر ضروری است.در ادامه مهندس امینی، مدیر عامل آب و فاضلاب اصفهان ، با بیان مشکلات حاصل از کمبود آب استان در آب شرب و کمبود سامانه آبرسانی اصفهان گفت: به شدت با مشکل کمبود  آب شرب مواجه هستیم و نیاز به پیش بینی تأمین منابع جدید داریم . وی افزود: با توجه به وضعیت منابع آب زیر زمینی موضوع سامانه دوم آب رسانی به اصفهان نیازی مبرم و ضروری است.