در نشست تخصصی کنترل آلودگی هوا در کلانشهر اصفهان مطرح شد: ام‌اس معلول آلودگی هواست

در نشست تخصصی کنترل آلودگی هوا در کلانشهر اصفهان مطرح شد: ام‌اس معلول آلودگی هواست

روزنامه نسل فردا - ۵ بهمن ۹۴